fbpx

Erotic temple initiation

From Sunday 12 December 2021 20:00 until Thursday 16 December 2021 16:00
MAGIC * INITIATION * EROS
Uniting sx and spirit by sacred sxuality
*
Hoe ervaar jij sx? Als iets gewoon voor het plezier? Als iets heiligs? Als iets heel belangrijks? Tijdens deze retraite onderzoeken we de magie, diepte en transformatie van 'sacred lovemaking'.
Hiermee bedoelen we niet perse p*netratie, maar ook de velden van eros als transformationele energetische ervaring. Dit is een diepe duik voor (tijdelijke) partners om je seksuele wortels (familielijn) schoon te maken en op te ruimen, initiaties en codes voor je seksualiteit te krijgen en het volledige potentieel van eros te leren en te belichamen. ​
Waar leren we echt over sx? Meestal zit sx verborgen achter de gordijnen en muren, en daar is veel schaamte over. Dus hoe kunnen we ons op deze manier echt ontwikkelen en groeien in onze heilige seksualiteit? We creëren deze retraite om seksualiteit uit de schaduw te halen en naar voren te brengen wat er leeft in onze seksualiteit.
Daardoor zul je een magisch veld van genezing ervaren dat zich opent, en je ziel straalt in je lichaam. ​ We roepen eros op om alle oude trauma's, overtuigingen en vastzittende energie op te ruimen. We doen dit in krachtige, liefdevolle en gegronde tempelrituelen. Met dit woord ritueel bedoelen we dat de oefeningen een diepe betekenis hebben en veel verder gaan dan alleen het fysieke.
De bedoeling van deze retraite van 5 dagen is om het volledige potentieel van heilige seksualiteit en heilige eenheid voor jullie als koppel en innerlijke wereld te laten ontwaken.
Ook zullen we een dag werken met de mannen en vrouwen gescheiden om een ​​veilige verbinding tussen de shiva's en de shakti's te creëren. Daarna zullen we ons verplaatsen in een heilig verenigingsritueel.

​ PROGRAMMA
* rituele setting
* veel dans / bewegingsoefening
* ademhalings- en klinkende oefeningen
* Tantrische dans
* Yoni en Lingham 'gazing'
* Yoni en Lingham genezing
* Emodied kwetsbare delen
* Schaduwwerk
* groepen mannen en vrouwen
* Tantrische massage & tantrische aanraking * de kunst van het heilige vrijen
* constellatierituelen ​
Dit is GEEN retreat voor beginners. Je moet enige ervaring hebben met tantra of heilige seksualiteit voordat je dit evenement bijwoont. In dit geval zal er sprake zijn van naaktheid en optioneel sxualiteit. De oefeningen zijn ALLEEN met uw eigen partner.
​ BEGELEIDERS
Elfriede & Rakesh Bekend als organisatoren van het Tantra Festival Amsterdam, Tantrische Dans en bewust dansfeest Wild Hearts. Ook bekend als 'de elfjes' krijgen ze gevoel voor humor en lichtheid in hun overdracht, en dragen ze ook een veilige en liefdevolle grond in de gebeurtenissen die ze voortbrengen. Beiden met een zeer rijke en ervaren achtergrond in dit werk, delen ze een passie voor heilige eenheid en heilige seksualiteit. De lessen komen niet alleen uit boeken, maar zijn hun belichaamde ervaring die ze met de wereld willen delen. ​
AANMELDING
Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, kun je een videogesprek met Elfriede aanvragen om in te checken of deze retraite echt iets voor jou is. Stuur een mail naar om een ​​afspraak te maken.
TICKETS
2000 euro per koppel Deze prijs is inclusief een verblijf van 4 nachten in Athanor, volledige catering en een slaap op een kamer voor jullie twee.
LOKATIE
Athanor is een waanzinnig mooie plek in de natuur in Nederland. Er is veel ritueel werk geweest dat je daar kunt voelen. Het heeft veel magische elementen zoals een heilige steencirkel en prachtige buitenruimtes. De lokatie is een belangrijke drager van deze retraite en zal ons goed ondersteunen en begeleiden.
Voor deze retraite hebben we de geweldige Linda Schaap die zorgt voor het beste orgastische eten ter wereld. Allemaal biologisch, supergezond en gewoon geweldig. Mocht je nog vragen hebben, of eerst even willen voelen of contact met ons willen opnemen, stuur dan een mail naar
 
*** English***
How do you experience sx? As something just for pleasure? As something sacred? As something very important?
During this retreat we are exploring the magic, depth and transformation of sacred lovemaking.
In this we don't mean perse p*netration, but also the fields of eros as transformational energetic experience.
This is a deep dive for (temportal) partners to clean and clear your sxual roots (familiy line), get initiations and codes to your sxuality and learn and embody the full potential of eros.
*
Where do we really learn about sx? Mostly sx is hidden behind the curtains and walls, and there is a lot of shame talking about this. So how can we really develop and grow in our sacred sxuality this way?
We create this retreat to get sxuality out of the shadows, and bring forth, what is alive in our sxuality. Get the shadow out of the shadow.
By that you will experience a magical field of healing opening up, and your soul shining in your body.
*
We call in eros to clean and clear all old trauma, belief systems and stucked energy.
We do this in strong, loving and grounded temple ritals. With this word ritual we mean that the excercises have a profound meaning and go far beyond just the physical.
The intention for this 5 day retreat, is to awaken the full potential of sacred sxuality and sacred union for you as a couple and inner world.
Also we will work for one day with the men and women separate to create a safe field of connection between the shiva's and the shakti's. After that we will move in a sacred union ritual.
***

PROGRAM
* ritual setting
* lots of dance/movement practice
* breathing and sounding practices
* Tantric Dance
* Yoni and lingham gazing
* Yoni and Lingham healing
* Emodied vulnerable sharings
* Shadow work
* men&women groups
* Tantric massage & tantric touch
* the art of sacred lovemaking
* constellation rituals
***
This is NOT a retreat for beginners. You need to have some experience in tantra or sacred sxuality before attending this event.
In this event there will be nudity, (optional) intercourse and sxuality involved. The practices are ONLY with your own partner.
***

FACILITATORS:
Elfriede&Rakesh
Known as organisers of the Tantra Festival Amsterdam, Tantric Dance and conscious dance party Wild Hearts. Also known as 'the elfs' they get a sense of humour and lightness in their transmission, and also carry a safe and loving ground in the events they bring forth. Both with a very rich and experienced background in this work, they share a passion for sacred union and sacred sxuality. The learnings don't just come out of books but are their embodied experience that they want to share with the world.
***
APPLICATION
If you are interested in joining, you can apply for a video call with Elfriede to check in if this retreat is really for you. Send an email to to make an appointment.
TICKETS
1950,- euro per couple
This price is included 4 night stay at Athanor, full food catering and a sleep on a room just for the two of you.

LOCATION
Athanor is an amazing beautiful place in nature in the Netherlands. There have been lots of ritualistic work that you can sense there. It has many magical elements like a sacred stone circle and beautiful outside spaces. The location is an important carrier of this retreat and will support and guide us well.

FOOD
For this retreat we have the amazing Linda Schaap who takes care of the best orgasmic food in the world. All organic, super healthy and just amazing.